Übersicht

Verfasser Titel Jahr
Bekker, Balthasar Engelsch Verhaal Van Ontdekte Tovery / Wederleid door Balthasar Bekker S.T.D. Predikant tot Amsterdam
Werk anzeigen
1689
Bekker, Balthasar Vervolg Van de Aardige Duyvelary, Voorvallende in dese dagen : Begrepen in een twede Brief van een Heer t'Amsterdam, geschreven aan een van sijn vrienden te Leeuwaarden, in Vriesland / [Balthasar Bekker; Ericus Walten]
Werk anzeigen
1691
Bekker, Balthasar B. Bekkers Naakt Verhaal Van alle de Kerkelike Handelingen, Voorgevallen In den Kerkenraad en de Classis van Amsterdam, alsmede in de Synoden van Noordholland, tsedert den 31. May 1691 tot den 21. Aug. 1692 : Na vervolg des tijds uit de eigene Acten en bygevoegde stukken der voornoemde kerklike Vergaderingen tsaamgesteld/ en met Aantekeningen van den Auteur over verscheidene omstandigheden breder verklaard
Werk anzeigen
1692
Walten, Ericus Den Triumpheerenden Duyvel Spookende omtrent den Berg van Parnassus : en beginnende, na sijn gedaane Triumph-spokery, te maalen, over seekere hem nog in de weg zijnde swarigheden; gelijk meede over seekere nu in 't ligt gekomene Medailje, of Penning, verbeeldende de Duyvelisten en der selver Doen; van welke Medailje de Beschrijvinge en uytlegginge hier agter gevoegd is / [Ericus Walten]
Werk anzeigen
1692
Walten, Ericus Den Triumpheerenden Duyvel Spookende omtrent den Berg van Parnassus : en beginnende, na sijn gedaane Triumph-spokery, te maalen, over seekere hem nog in de weg zijnde swarigheden; gelijk meede over seekere nu in 't ligt gekomene Medailje, of Penning, verbeeldende de Duyvelisten en der selver Doen; van welke Medailje de Beschrijvinge en uytlegginge hier agter gevoegd is / [Ericus Walten]
Werk anzeigen
1692
Bekker, Balthasar Aanmerkinge Op de Handelingen der twee laatste Noordhollandsche Synoden, in de sake van B. Bekker, ten opsighte van sijn Boek genaamd de Betoverde Weereld; nu versch t' Enkhuisen gedrukt
Werk anzeigen
[1692]
Bekker, Balthasar Die Bezauberte Welt: Oder Eine gründliche Untersuchung Des Allgemeinen Aberglaubens/ Betreffend/ die Arth und das Vermögen/ Gewalt und Wirckung Des Satans und der bösen Geister über den Menschen/ Und was diese durch derselben Krafft und Gemeinschafft thun : Nebenst des Authoris generale Vorrede über diese seine 4 Bücher ... Aus dem Holländischen nach der letzten vom Authore vermehrten Edition. In die Teutsche Sprache übersetzet / So aus Natürlicher Vernunfft und H. Schrifft in 4 Büchern zu bewehren sich unternommen hat Balthasar Bekker, S. Theol. Doct. und Prediger zu Amsterdam
Werk anzeigen
1693
Bekker, Balthasar Omstandig Beright, Van Balthasar Bekker, S.T.D. Predikant tot Amsterdam, Van sijne particuliere Onderhandelinge met D. Laurentius Homma, fal. ged. in sijn leven mede Predikant aldaar : Beneffens d'Ontdekte Lagen Van Everhardus van der Hooght, En Jakob Lansman tegen denselven
Werk anzeigen
1693
Bekker, Balthasar Drie Brieven, Van Dr. Balthasar Bekker, Uytgegeven Tegen de Opdragt van het Boek : Van den Heer Johannes van der Waeyen, Genaamd de Betoverde Wereld, van D. B. B. ondersogt en wederlegt ; Als ook Tegen de Briev van den selven Heer gesteld voor 't selve Boek ... Alle beantwoord door Een Discipel van dien Heer en Voedsterling van de Academie van Franeker
Werk anzeigen
1693
Bekker, Balthasar Naakte Uitbeeldinge Van Alle de vier Boeken Der Betoverde Weereld / Uitgegeven door Balthasar Bekker, S. S. Th. Dr. Predikant tot Amsterdam. Vertonende Het Oogmerk van den Schryver, de Schikkinge van 't Werk, en sijn eigentlyk gevoelen daar in voogesteld en voogestaan; tot wechneeminge van vooroordeelen, en een kort begryp des ganschen Werx. Ingesteld door den selfden Auteur
Werk anzeigen
1693
Bekker, Balthasar Brief van Balthasar Bekker, S. T. D. en Predikant tot Amsterdam. Aan den Doorlugtigen Hooghgeboorenen Prinsse Hendrik Kasimyr ... Mitsgaders Aan d' Edele Mogende Heeren, De Gedeputeerde Staten van Friesland. Over de Opdraght voor het Boek van den heer J. vander Waeyen. Tegens him uitgegeven
Werk anzeigen
1693
Bekker, Balthasar Ondersoek en Antwoord van Balthasar Bekker, S.S. Th. D., Predikant tot Amsterdam, Op 't Request Door de Gedeputeerden der Noordhollandsche Synode tot Edam in den Herfst des jaars 1691. ingegeven aan de Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Holland en West Friesland tegen sijn Boek De Betoverde Weereld : Onlangs t'Enkhuisen in druk uitgegeven door Gecommitteerden der Noordhollandsche Synode tot Alkmaar/ achter derselver Acten of Handelingen in de sake van den self den Auteur en desselfs Boek / Balthasar Bekker
Werk anzeigen
1693
Bekker, Balthasar Brief Van Balthasar Bekker, S. T. D. Predikant tot Amsterdam, Aan de Heeren Joost de Smeth, Willem Weyer, en Nikolaas van der Hagen So tegenwoordig dienende als meermaals gediend hebbende Ouderlingen der Gereformeerde Kerk aldaar : Tot antwoord op den Brief van den Professor Vander Waeyen aan deselven, gesteld voor sijn Boek genaamd de Betoverde Weereld van B. B. ondersocht en wederleid ; Hier achter is bygevoegd d'Opdraght-Brief desselfden Professors aan sijne Vorst. Doorl. den Prinsse van Nassaw Stadhouder [et]c. en d'Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland, voor het selfde Boek, met een Antwoord op den selven
Werk anzeigen
1693
Fassmann, David Zweyte Unterredung Oder Gespräche Im Reiche derer Todten, Zwischen Dem bekandten Auctore der bezauberten Welt, und ehmaligen Prediger in Holland, Balthasar Beckern, Der bey nahe wenig vom Teufel geglaubet; Und zwischen dem in gantz Teutschland berühmten Theologo Christian Scrivern, Welcher einen Menschen zu rechte gebracht, so einen Pact mit dem Teufel gemacht / [David Fassmann]; Unterredung 2
Werk anzeigen
1732
Fassmann, David Curieuse Gespräche Im Reiche derer Todten, Zwischen Dem bekandten Auctore der bezauberten Welt, und ehemaligen Prediger in Holland Balthasar Beckern, Der bey nahe wenig vom Teufel geglaubet; Und zwischen dem in gantz Teutschland berühmten Theologo Christian Scrivern, Der einen Menschen zurecht gebracht, so einen Pact mit dem Teufel gemacht / [David Fassmann] ; [Unterredung 1]
Werk anzeigen
1732
Horn, Georg Kerkelyke en wereldlyke Historie, van de Scheppinge des Werels, tot 't Jaer des Heeren 1666 : met 20 koopere Platen ... den iaetsten Druk / In't latyn beschreven door Georgius Hornius ... In het Nederduyts vertaalt. Waren is bygevoegt de kerkelyke en wereldlyke Historie federt den jare 1666 tot 1684 door Bathalsar Becker ... Nevens een derde verbolgt tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
Werk anzeigen
1739
Bekker, Balthasar Kort Begryp Der algemeine Kerkelyke Historien : zedert het jaar 1666. daar Hornius eindigt, tot den jare 1684 / Door Balthasar Bekker ...
Werk anzeigen
1739

Zurück

 
Diese Seite drucken


Monographien Digital, © Klassik Stiftung Weimar / Herzogin Anna Amalia Bibliothek